INFORMOVANÝ SOUHLAS

 

Prohlašuji, že jsem byl seznámen o nutnosti ochrany svých věcí v objektu polikliniky a nemocnice, nesmím vnášet do areálu Nemocnice Blansko žádné ohrožující předměty. K vzájemné komunikaci mimo osobní kontakt souhlasím s využíváním telefonních linek, mobilu, SMS, internetových stránek www.revmatologieblansko.cz dle zásad GDPR.  Na základě platného zákona 372/2011 a dalších vyhlášek 98/2012, 137/2018-  souhlasím s převzetím do ambulantní péče a souhlasím s navrženým organizačním, individuálním  vyšetřovacím a léčebným postupem, navrhovaných službách, jejich vhodnosti... Byl jsem řádně a srozumitelně v dostatečném rozsahu informován  lékařem i sestrou ústně i písemně, byl jsem poučen o svém zdravotním stavu a obdržel jsem písemnou zprávu z vyšetření. Mohu se vzdát možnosti podávání informací o zdravotním stavu. O další upřesnění mohu žádat v ambulanci. Prohlašuji, že jsem nezamlčel žádné mně známé údaje o zdravotním stavu, které by mohly nepříznivě ovlivnit moje vyšetřování a léčbu, ev. ohrozit okolí, aktuální změny neprodleně ohlásím – změna zdravotní pojišťovny, praktického lékaře atd., provedená vyšetření, např. RTG, CT vč. provedení odběrů v jiných ambulancích atd.  kvůli  vyloučení duplicitních vyšetření. Pokud budu žádat vydání zdravotních podkladů ze své dokumentace jiné osobě než mně, aktivně se o toto přihlásím v  ambulanci a provedu další doplňující písemné prohlášení. Toto se týká i určení osoby, která může  být podrobně informována o zdravotním stavu. 

Po přečtení a zodpovězení doplňujících otázek s vysvětlením, stvrzeno podpisem.